Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

A. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  • Quy định tại điều 2 luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu luật số 107/2016/QH13
  • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
  • Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
  • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối

B. Đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  • Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;
  • Hàng hóa viện trợ nhân đạo cho nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào, hàng hóa viện trợ không hoàn lại
  • Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
  •  Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu